آنزیم فیتاز و آنزیم تجزیه کننده پلی ساکاریدهای غیرنشاسته ای

آنزیم­‌های برون‌زادی (اگزوژنوس) به طور گسترده در جیره‌های طیور برای بهبود عملکرد تولید، مورد استفاده قرار گرفته است....

چکیده
آنزیم­‌های برون‌زادی (اگزوژنوس) به طور گسترده در جیره‌های طیور برای بهبود عملکرد تولید، مورد استفاده قرار گرفته است. با این حال، تحقیقات بیشتر برای ارزیابی اثربخشی و گسترش استفاده از آنزیم‌­ها در برنامه‌های تغذیه طیور مورد نیاز است. استفاده از فیتاز برای بهبود عملکرد پرنده و کاهش آلودگی زیست محیطی فسفر کمتر مورد توجه قرار گرفته است که تا حدودی به علت اثرات بالقوه منفی اجزای فیبر جیره­‌ای و آگاهی ناکافی از نیازهای دقیق فسفر در فرمولاسیون جیره است. اثر بخشی پلی‌ساکاریدهای غیرنشاسته‌ای به عنوان مثال در گندم، جو یا چاودار با استفاده از آنزیم نسبت به ذرت و کنجاله سویا بیشتر است که به علت تفاوت در مواد تشکیل دهنده پلی­‌ساکاریدهای غیرنشاسته‌­ای است. همچنین افزودن مقدار زیادی از دانه کتان به جیره طیور با استفاده از آنزیم می‌­تواند اثرات منفی پلی‌­ساکاریدهای غیرنشاسته­‌ای را کاهش دهد. هدف از این مقاله بررسی روند توسعه آنزیم و نتایج استفاده از آن­‌ها است.


مقدمه
در سال های اخیر، با استفاده از آنزیم های برون زادی تلاش های بسیاری برای بهبود ارزش تغذیه ای مواد خوراکی صورت گرفته است. بر اساس بسیاری از مطالعات نتیجه گیری می شود که ارزش تغذیه ای و به تبع آن، ارزش اقتصادی ذرت – کنجاله سویا (SBM : Soybean Meal) و سایر مواد تشکیل دهنده رایج استفاده شده در جیره طیور می تواند از طریق برخی آنزیم ها از قبیل فیتاز، کربوهیدرازها و سایر فعالیت های آنزیمی بهبود یابد، افزایش ارزش تولیدی جیرهها با مکمل آنزیمی می تواند به وسیله ۱) آزادسازی فسفر از طریق هیدرولیز فیتات، ۲) حذف اثرات پوشش دار کردن مواد مغذی دیواره های سلولی و بنابراین بهبود قابلیت دسترسی انرژی و اسیدهای آمینه، ۳) حلالیت زایی دیواره سلولی پلی ساکاریدهای غیر نشاسته ای (NSP : Non Starch Polysaccharides) و بهبود مصرف انرژی ۴) هیدرولیز کردن انواع خاصی از اتصالات پروتئین – کربوهیدرات و در نتیجه بهبود قابلیت دسترسی اسیدهای آمینه و ۵) حذف خواص ضد تغذیه ای برخی از پلی ساکاریدهای غیر نشاسته ای در جیره از طریق هیدرولیز آنزیمی با استفاده از پری بیوتیک که باعث بهبود رشد و سلامت روده در جوجه های جوان می شود.
در این مطالعه روش فعالیت آنزیم های مختلف و ارتباط آنزیم – سوبسترا از پژوهش های انجام شده طی ۵ تا ۶ سال گذشته، مورد بررسی قرار گرفت. در سال های اخیر، پژوهش های بسیاری در زمینه استفاده از آنزيم و عدم استفاده از آن در جیره های بر پایه ذرت – کنجاله سویا در طیور انجام شده است. همچنین استفاده از آنزیم در جیره های حاوی فیبر بالا از منشا دانه کتان مورد توجه قرار گرفته است. هدف از این مقاله بررسی روند توسعه آنزیم، کارایی فیتازه اثر فیتاز بر عملکرد رشد و مصرف مواد مغذی، آنزیم های تجزیه کننده پلی ساکاریدهای غیر نشاسته – ای، آنزیم های اختصاصی ذرت- کنجاله سویا و اثر اسیدهای چرب امگا ۳ دانه کتان و تکنولوژی آنزیم و نتایج استفاده از آنها است.


فسفر فیتاته و کارایی فیتاز
اثرات منفی مرتبط با اسيد فایتیک را تا حدودی می توان از طریق استفاده از آنزیم فیتاز با منشا برون زادی برطرف نمود. نتایج مطالعات متعدد نشان داد که با افزودن آنزیم فیتاز قابلیت هضم فسفر و استفاده از آن افزایش یافته و و بنابراین دفع فسفر به محیط زیست و به دنبال آن آلودگی های زیست محیطی ناشی از آن کاهش یافت با این حال آزاد سازی فسفر از اسید فایتیک توسط فیتاز به مراتب کامل نیست و براساس مطالعات متعدد، تنها ۲۰ درصد از فسفر موجود در فیتات جیرههای طیور آزاد می شود (به عنوان مثال، ۰/ ۰۵۶ در مقابل ۲۹/ ۰ درصد). به طور کلی پذیرفته شده است محتوای فسفر موجود در جیره های جوجه های گوشتی می تواند با افزودن ۰ / ۱ درصد و با مقادیر بیشتر از آنزیم فیتاز افزایش یابد؛ همچنین مشخص شده است که قابلیت هضم و آزادسازی فسفر نیز افزایش می یابد. به نظر می رسد آزادسازی فسفر فیتاته به طور مستقیم به میزان استفاده از فیتاز برون زادی مرتبط نبوده و احتمالا ناشی از غیر قابل دسترس بودن فیتات برای هیدرولیز به دلیل تشکیل ترکیبات نامحلول کلسیم- فیتات باشد .اعتقاد بر این است که هیدرولیز فیتات عمدتا در چینه دان، پیش معده و سنگدان انجام می شود که PH پایین به فعال شدن فیتاز بیشتر کمک می کند . بنابراین شرایط و زمان انتقال مواد هضمی در قسمتهای ابتدایی روده احتمالا یک عامل مهم برای اثر بخشی آنزیم فیتاز است. برای مقابله با این اثرات، روش گرانوله کردن با پوشش دار کردن آنزیمی پیشنهاد شده است. برای این موضوع، یک مطالعه به منظور تعیین پایداری حرارتی از یک محصول گرانوله شده تجاری در دسترس در مقایسه با محصول پودر محافظت نشده انجام شده دو کارخانه تغذیه واقع در غرب کانادا در این مطالعه مورد استفاده قرار گرفتند. کاهش فعالیت فیتاز در هر دو محصول بالاتر بود اما محصول گرانوله شده تا حدودی عملکرد بهتری داشت. در ارزیابی اثر آنزیم فیتاز، باید به اندازه دانه گرانول برخی از محصولات توجه شود که ممکن است مانع از هیدرولیز فیتات در بخش های ابتدایی روده شود .


اثر فیتاز بر عملکرد رشد و مصرف مواد مغذی
اگر چه در بسیاری از مطالعات افزودن فیتاز به جیرههای حاوی فسفر جهت بهبود عملکرد رشد و بهره وری از مواد مغذی انجام شده است، با این حال، ثابت شده است که اثر آن در مقایسه با جیره های کنترل کمتر بود. در مطالعات اخیر، اثر افزودن آنزیم فیتاز بر عملکرد رشد و بهبود استفاده از انرژی و آمینواسید در جوجه های گوشتی مشاهده شد. علاوه بر این، قابلیت هضم ليزين تعیین شده در مطالعات مارتینز آمزوكا و همکاران (۲۰۰۶) و کاوسیون و همکاران (۲۰۰۶) تفاوت معنی داری را بین جیره کنترل و جیره های افزوده شده با آنزیم فیتاز ایجاد نکردند همچنین اثر افزودن آنزیم فیتاز در جیره های مرغ های تخم گذار نیز مورد مطالعه قرار گرفت. پژوهشگران دریافتند که افزودن آنزیم فیتاز به جیره های حاوی فسفر کم در مقایسه با جیرههای حاوی فسفر کافی، منجر به عملکرد تولیدی مشابه شده است. در پژوهشی دیگر نیز تولید تخم مرغ در جیره حاوی سطوح پایین پلی ساکاریدهای غیر نشاسته ای (فسفر غیر فیتاته) تفاوت معنی داری با جیره کنترل نداشت (2008 ,.Hughes et al) احتياجات فسفر در جیره های مرغ های تخم گذار به خوبی شناخته شده و مشخص شده است که میزان بالای کلسیم در جیره های مرغ های تخم گذار همواره تأثیر منفی بر اثر بخشی آنزیم فیتاز | دارد. استفاده از جیره های آردی که در معرض حرارت قرار نگرفته اند، می تواند نتایج مثبتی بر بهبود عملکرد رشد در طیور داشته باشد (2008 ,.Hughes et al)


پلی ساکاریدهای غیرنشاسته ای و آنزیمهای تجزیه کننده آن
پلی ساکاریدهای غیر نشاسته ای اجزای اصلی فیبر موجود در جیره خوراکی طیور بوده و شامل پلی ساکاریدهای سلولزی و غیر سلولزی است. در دانه های غلات، از جمله ذرت، پلی ساکاریدهای غیر سلولزی شامل آرابینوزایلانها و بتاگلوکانها و در کنجاله های سویا و کاتولا آرابيتان ها، آرابینو گالاکتانهاء گالاکتانها، گالاکتوماتانها، مانانها و پلی ساکاریدهای پکتینی وجود دارد. عامل ایجاد ویسکوزیته مربوط به بتاگلوکانها و آرابینوزایلان های موجود در جو، چاودار و گندم است که با آنزیم های گوارشی و مواد مغذی مخلوط شده و مانع از حرکت مواد هضمی و انتقال محصولات هیدرولیز شده به موکوس رودهای می شوند. در نتیجه، این اثرات ممکن است باعث کاهش در عملکرد طیور شود (1991 ,Graham and Aman). علاوه بر این، مشکلات مربوط به ویسکوزیته به طور مستقیم مربوط به ظرفیت نگهداری بالای آب در بتاگلوکانها و آرابینوزایلانها هستند، برای مقابله با چنین اثرات ضد تغذیه ای، استفاده از آنزیم های تجاری بتاگلوکاتاز و زایلاناز طی ۳۰ سال گذشته توسعه یافته است. علاوه بر این با کاهش ویسکوزیته، استفاده از آنزیم های تجزیه کننده پلی ساکارید غیر نشاسته ای می تواند اثرات OnScreen Keyboard وازدهای سلولی را کاهش دهد؛ نشاسته و مصرف انرژی می شود. همچنین وجود پلی ساکاریدهای غیر نشاسته ای در کنجاله سویا یا ذرت با افزودن آنزیم کربوهیدراز برای تخریب دیواره سلولی مؤثر است. در چند سال اخیر، مطالعات متعددی اثر افزودن آنزیم های زایلاناز و گلو کاناز را بر عملکرد رشد جوجه های گوشتی و بوقلمون های تغذیه شده با جیره بر پایه ذرت-کنجاله سویا مورد بررسی قرار دادند. این نتایج بهبود بسیار کمی در افزایش وزن و ضریب تبدیل خوراک حاصل از افزودن آنزیم را نشان داد. در رابطه با مرغ های تخمگذار نیز نتایج مشابه نتایج به دست آمده از جوجه های گوشتی بود و با افزودن آنزيم اثر معنی داری بر ضریب تبدیل خوراک در مقایسه با جیره کنترل نداشت.

آنزیم های اختصاصی ذرت- کنجاله سویا
ذرت و کنجاله سویا، جیرهای متداول در طیور محسوب میشود. افزودن آنزیم به جیره بر پایه ذرت- کنجاله سویا از طریق افزایش بهره وری مواد مغذی و حذف اثرات ضد تغذیه ای می تواند موثر باشد. همان طور که در بالا اشاره شد، استفاده از فرآورده های آنزیمی غیر اختصاصی متداول حاوی پروتئاز، آمیلاز و زایلاناز در تجزیه دو ماده مغذی اصلی در خوراک طیور یعنی ذرت-کنجاله سویا و در تجزیه اجزای پلی ساکاریدهای غیر نشاسته ای آن ناموفق بودند. استفاده از آنزیم های اختصاصی در جیره های بر پایه ذرت-کنجاله سویا به پژوهش های بیشتری نیاز دارد.

در این فرآیند می بایست به فرضیه های مختلفی توجه شود؛ از جمله ۱) پلی ساکاریدهای غیرنشاستهای محلول در آب ذرت یا کنجاله سویا ممکن است باعث ایجاد ویسکوزیته نشود؛ ۲) نشاسته ذرت و کنجاله سویا قابلیت هضم بالایی دارد، ولی به طور کامل (صد در صد هضم نمی شود؛ ۳) الیگوساکاریدهای دانه سویا در مقادیر نسبتا بالایی بوده و می توانند به طور مؤثرتری به عنوان منبع انرژی مورد استفاده قرار گیرند؛ ۴) پلی ساکاریدهای غیر نشاسته ای شامل آرابینوزایلان ها، گلوگان ها، سلولز، مانانهاء گالاکتومانانها و پکتین ممکن است به عنوان منابع انرژی استفاده شوند و تأثیر مثبتی بر سلامت روده و دستگاه گوارش داشته باشند؛ ۵) برخی از گلیکوپروتئین های کنجاله سویا ممکن است به خوبی مورد استفاده قرار نگیرند. همچنین پلی۔ ساکاریدهای غیر نشاسته ای در شرایط in vitro با استفاده از آنزیم کربوهیدراز باعث آزادسازی مواد مغذی شد .

در این راستا، پژوهشی جهت تعیین اثر آنزیم پر پلی ساکاریدهای غیر نشاسته ای در جوجه های گوشتی تغذیه شده با جیره نیمه خالص ذرت و جیره بر پایه ذرت-کنجاله سویا انجام شد، افزودن آنزیم به جیره بر پایه ذرت وزن بدن و ضریب تبدیل را بهبود بخشید . در مقابل، بهبود وزن بدن و ضریب تبدیل زمانی که آنزیمهای تجزیه کننده پلی ساکاریدهای غیر نشاسته ای به جیره بر پایه ذرت-کنجاله سویا افزوده شد تا حدودی کاهش یافت. این نشان میدهد که افزودن آنزیم، برخی از مواد مغذی موجود در جیره حاوی کنجاله سویا در مقایسه با مواد مغذی در جیره نیمه خالص به طور معنی داری بر قابلیت هضم كل دستگاه گوارش پلی۔ ساکاریدهای غیر نشاسته ای و انرژی قابل متابولیسم ظاهری اثر داشت اما بر قابلیت هضم كل نشاسته اثر نداشت ، با این حال، افزودن آنزیم های تجزیه کننده پلی ساکاریدهای غیر نشاسته ای بر بهبود قابلیت هضم ایلئومی نشاسته در جیره بر پایه ذرت و بهبود در قابلیت هضم پروتئین در جیره بر پایه ذرت کنجاله سویا اثر معنی داری داشت این مطالعه نشان داد که قابلیت هضم نشاسته به روش جمع آوری کل فضولات در پرندگان تغذیه شده با جیره بر پایه ذرت بالاتر بود. اما د وش حمو أمر محتملت ایلئومی پایین بود. این نشانده کوچک ناقص است، اما در انجام می شود ممکن است اندازه گیری قابلیت هضم نشاسته به روش جمع آوری محتویات ایلئومی پاسخ بهتر به افزودن آنزیم داشته باشد. همچنین می توان نتیجه گرفت که ارزش تغذیه ای ذرت با آنزیمهای تجزیه کننده پلی ساکاریدهای غیرنشاسته ای می تواند بهبود یابد و استفاده از چند نوع آنزیم تجزیه کننده کربوهیدرات ها می تواند باعث بهبود در عملکرد مواد مغذی و عملکرد رشد جوجه های گوشتی تغذیه شده با جیره بر پایه ذرت-کنجاله سویا شود.


اسیدهای چرب امگا ۳-دانه کتان و تکنولوژی آنزیم
استفاده از دانه کتان در جیره های مرغ های تخم گذار برای تولید تخم مرغ های غنی شده با امگا ۳ به شیوهای معمول در صنعت طیور تبدیل شده است. دانه کتان دارای اسیدهای چرب غیر اشباع با امگا ۳ بالا (۴۸-۵۸ درصد روغن)، از جمله اسید الینولنیک میباشد که می تواند به عنوان پیش ساز برای سنتز ایکوزاپنتانوئیک اسید (C 18: 3n3 EPA) و اسید دو کوزاهگزانوئیک (C22 : 6n3 20 : 5n3 : DHA) از طریق مسیر دسچوراز کردن زنجیره داخل کبد باشد .
هر دو اسید ایکوزاپنتانوئیک و دو کوزاهگزانوئیک اسید در صورت قرار گرفتن در تخم مرغ و گوشت طیور می تواند اثرات مفیدی برای سلامت انسان داشته باشد. زمانی که از دانه کتان در جیره های طیور استفاده شد، کاهش مصرف انرژی، کاهش رشد و بازده خوراک مشاهده شد. مطالعات آزمایشگاهی انجام شده نشان دادند که استفاده از آنزیمهای کربوهیدرازها با فعالیت مناسب در تخریب دیواره سلولی می تواند در تجزیه دیواره سلولی پلی ساکاریدهای غیرنشاسته ای دانه کتان مؤثر واقع شود و باعث آزادسازی بیشتر انرژی می شود.
در مطالعهای انرژی قابل متابولیسم حقیقی در جیره حاوی دانه کتان با و بدون استفاده از آنزيم تجزیه کننده پلی۔ ساکاریدهای غیرنشاسته ای در خروس های بالغ را مورد بررسی قرار دادند. نتایج نشان داد که محتوای انرژی قابل متابولیسم حقیقی در جیره حاوی دانه کتان با افزودن آنزیم تجزیه کننده پلی ساکاریدهای غیر نشاسته ای افزایش یافته بود. همچنین قابلیت هضم چربی و پلی ساکاریدهای غیرنشاسته ای نیز افزایش یافته بود .


نتیجه گیری
به طور کلی می توان نتیجه گرفت که استفاده از آنزیمهای برون زادی تجزیه کننده پلی ساکاریدهای غیرنشاسته ای و فیتاز در جیره های بر پایه ذرت – کنجاله سویا می تواند در بهبود قابلیت هضم نشاسته و سایر مواد مغذی و عملکرد رشد در طیور موثر باشد. عوامل متعددی می تواند سبب کاهش در اثربخشی آنزیم های برون زادی تجزیه کننده پلی ساکاریدهای غیر نشاسته ای و فیتاز شود. از جمله عوامل دخیل در آن می توان به استفاده از آنزیم ناکافی در جیره، شیوه های فرآوری خوراک مانند دمای بیش از حد پلت که باعث کاهش فعالیت آنزیم میشود و تأثیر سایر مواد مغذی بر آنزیم و خصوصیات فسفر جیره و عدم دسترسی اسید فایتیک به فیتاز در داخل روده اشاره کرد. در جیره های بر پایه ذرت مکنجاله سویا استفاده از آنزیم های حاوی ترکیبات زایلاناز و بتاگلوکاتاز یا ترکیب زایلاناز، آمیلاز و پروتئاز می تواند در بهبود عملکرد طیور مؤثر باشد. بنابراین برای رسیدن به شرایط اقتصادی پایدار در برنامه های تغذیه ی تجاری طیور، استفاده از ترکیب مناسب کربوهیدرازها شامل سلولاز، پکتینازه زایلاناز، گلو کاناز، ماناناز و گالاكتونازها باید اعمال شوند. استفاده از دانه کتان به علت وجود مقادیر بالای پلی ساکاریدهای غیر نشاسته ای غیر قابل هضم در جیره طیور محدود است. با این حال، با حذف موانع ضد تغذیه ای در دانه کتان از طریق استفاده از ترکیب مناسب آنزیم های جیره غذایی، می توان ارزش تغذیه ای دانه کتان را در جیره های متداول طيور افزایش داد و در نتیجه سودآوری نیز به طور قابل توجهی بهبود می یابد.

نشریه علمی- ترویجی (حرفهای) دامستیک، شماره هفده پیاپی

رضا کنعانی | دانشجوی دکتری تخصصی تغذیه طیور، گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز، آذربایجان شرقی، ایران
شهگل رهبری | دانشجوی دکتری تخصصی تغذیه طیور، گروه علوم دام و طیور، پردیس ابوریحان دانشگاه تهران، پاکدشت، ایران

منبع: دامیار ۲۴

نویسندگان: رضا کنعانی و شهگل رهبری

لینک کوتاه: zaya.io/chek2

باعث افتخار است که همراهی چون شما داریم. امیدواریم بتوانیم اندکی در پیشرفتتان سهیم باشیم.
با تشکر دامیار ۲۴

پیشرفتهای اخیر در ارتباط با نقش آنزیم فیتاز و آنزیم تجزیه کننده پلیساکاریدهای غیرنشاستهای اگزوژنوس )برونزادی( در تغذیه طیور پرورش جوجه گوشتی مرغ داری آنزیم­‌های برون‌زادی (اگزوژنوس) به طور گسترده در جیره‌های طیور برای بهبود عملکرد تولید، مورد استفاده قرار گرفته است. پیشرفتهای اخیر در ارتباط با نقش آنزیم فیتاز و آنزیم تجزیه کننده پلیساکاریدهای غیرنشاستهای اگزوژنوس )برونزادی( در تغذیه طیور پرورش جوجه گوشتی مرغ داری آنزیم­‌های برون‌زادی (اگزوژنوس) به طور گسترده در جیره‌های طیور برای بهبود عملکرد تولید، مورد استفاده قرار گرفته است. پیشرفتهای اخیر در ارتباط با نقش آنزیم فیتاز و آنزیم تجزیه کننده پلیساکاریدهای غیرنشاستهای اگزوژنوس )برونزادی( در تغذیه طیور پرورش جوجه گوشتی مرغ داری آنزیم­‌های برون‌زادی (اگزوژنوس) به طور گسترده در جیره‌های طیور برای بهبود عملکرد تولید، مورد استفاده قرار گرفته است. پیشرفتهای اخیر در ارتباط با نقش آنزیم فیتاز و آنزیم تجزیه کننده پلیساکاریدهای غیرنشاستهای اگزوژنوس )برونزادی( در تغذیه طیور پرورش جوجه گوشتی مرغ داری آنزیم­‌های برون‌زادی (اگزوژنوس) به طور گسترده در جیره‌های طیور برای بهبود عملکرد تولید، مورد استفاده قرار گرفته است. پیشرفتهای اخیر در ارتباط با نقش آنزیم فیتاز و آنزیم تجزیه کننده پلیساکاریدهای غیرنشاستهای اگزوژنوس )برونزادی( در تغذیه طیور پرورش جوجه گوشتی مرغ داری آنزیم­‌های برون‌زادی (اگزوژنوس) به طور گسترده در جیره‌های طیور برای بهبود عملکرد تولید، مورد استفاده قرار گرفته است. پیشرفتهای اخیر در ارتباط با نقش آنزیم فیتاز و آنزیم تجزیه کننده پلیساکاریدهای غیرنشاستهای اگزوژنوس )برونزادی( در تغذیه طیور پرورش جوجه گوشتی مرغ داری آنزیم­‌های برون‌زادی (اگزوژنوس) به طور گسترده در جیره‌های طیور برای بهبود عملکرد تولید، مورد استفاده قرار گرفته است. پیشرفتهای اخیر در ارتباط با نقش آنزیم فیتاز و آنزیم تجزیه کننده پلیساکاریدهای غیرنشاستهای اگزوژنوس )برونزادی( در تغذیه طیور پرورش جوجه گوشتی مرغ داری آنزیم­‌های برون‌زادی (اگزوژنوس) به طور گسترده در جیره‌های طیور برای بهبود عملکرد تولید، مورد استفاده قرار گرفته است. 

اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در email
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در print
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

برچسب های پست

بیشتر بخوانیم

بیشتر بخوانیم

چه خبر؟

چه خبر؟

مصرف گوشت ۵۰درصد کاهش یافت

مصرف گوشت ۵۰درصد کاهش یافت

رییس شورای تامین کنندگان دام کشور گفت: با کاهش تقاضا از سوی پر مصرف‌ها، میزان مصرف گوشت قرمز نسبت به مدت مشابه سال قبل ۵۰درصد کاهش یافته است.

توقف خام فروشي نهاده‌هاي دامي

توقف خام فروشي نهاده‌هاي دامي

خبرگزاری آریا- رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان آذربایجان شرقی گفت: مدیریت توزیع نهاده های دامی نیاز به برنامه ریزی دارد و کارگروه نظارتی وظیفه برنامه ریزی آن را بر عهده دارد.

تماس با ما

آگهی خاصی را میخواهید ثبت کنید؟ در هنگام مرور صفحات متوجه مشکل خاصی شدید؟ انتقاد یا پیشنهادی دارید؟

از طریق فرم مقایل با ما در میان بگذارید.

منتظر شنیدن صدای شما هستیم.