شیر بز

سـازگاری بـا محیـط زیسـت، مقـرون بـه صرفـه بـودن تولیـد فـرآورده هـای دامـی، بـاروری بـاال، مقـاوم بـودن در برابـر برخـی از عوامـل بیماریـزا، اسـتفاده ی چنـد منظـوره و گنجایـش فـوق العـاده شـکمبه و هضـم الیـاف ...

سـازگاری بـا محیـط زیسـت، مقـرون بـه صرفـه بـودن تولیـد فـرآورده هـای دامـی، بـاروری بـاال، مقـاوم بـودن در برابـر برخـی از عوامـل بیماریـزا، اسـتفاده ی چنـد منظـوره و گنجایـش فـوق العـاده شـکمبه و هضـم الیـاف خـام بهتـر از سـایر نشـخوارکنندگان، از مزایـای اصلـی پـرورش بـز بـه شـمار مـی آیـد. حـدود یک-سـوم مراتـع موجـود در ایـران از نـوع صحرایـی و نیمـه صحرایـی هسـتند کـه بـرای اکثـر حیوانـات قابـل اسـتفاده نیسـتند، امـا بـز بـا قابلیـت هـای باالیـی کـه ذکـر شـد و از آنجایـی کـه علوفـه را بـه نـدرت از لحـاظ طعـم خـوش خوراکـی مصـرف مـی کنـد، نـه تنها مـی توانـد از ایـن مراتـع اسـتفاده کنـد بلکـه تولیـد بـاال و متنوعـی نیـز مـی توانـد داشـته باشـد. بـز الیـاف سـلولزی را راحـت تـر از سـایر نشـخوارکنندگان مصـرف مـی کنـد و ماننـد دیگـر نشـخوارکنندگان از اوره پروتئیـن میکروبـی می سـازد. گنجایـش دسـتگاه گـوارش بـز نسـبت بـه جثـه سـه برابـر ایـن نسـبت در گاو و گوسـفند اسـت. در دوران بعـد از خشکسـالی، اولیـن دامـی اسـت کـه بـه سـرعت بـه زاد و ولـد و تولیـد شـیر مـی رسـد. در وضعیـت زیسـت محیطـی بهتـر، تولیـد سـالیانه شـیر، 1000 تـا 1800 کیلوگـرم مـی رسـد کـه بـه طـور میانگین 5/3 تـا 4 درصـد چربـی دارد. نـژاد سـانن، گاهـً تـا 2200 لیتـر در سـال شـیر تولیـد مـی کنـد و نژادهایـی بـا جثـه ی درشــت در شــرایط مطلــوب، مــی تواننــد 20 تــا 36 برابـر وزن خـود شـیر تولیـد کننـد کـه بـه معنـی حداکثـر اســتفاده از مــواد خوراکــی اســت. بــه دلیــل شــرایط آب و هوایـی خشـک بسـیاری از نقـاط کشـور، فقـر مـواد خوراکی مناسـب و عـدم تـوان مالـی دامـداران روسـتایی و خـرده پـا بـرای نگهـداری گاو شـیری، امـروزه بـه پـرورش اصولـی بـز در کشـور توجـه ویـژه ای میشـود. هزینـه ی خریـد نسـبتً ارزان و بازدهـی تولیـد مثلـی آن باالسـت، در مناطـق معتدله تولیـد 2 بزغالـه در هـر زایـش و در مناطـق گرمسـیری کـه بزهـا بـه خوبـی تغذیـه مـی شـوند، تولیـد 3 تـا 4 بزغالـه در هــر شــکم امــری طبیعــی اســت. بزهــا بــه جایــگاه یــا خـوراک خـاص و گـران قیمتـی احتیـاج ندارنـد و در مقابـل ایـن کـم توقعـی، محصـوالت متنوعـی تولیـد مـی کننـد. مـی تـوان بـه دلیـل جثـه و خلـق و خـوی خـاص آنهـا را در جایـگاه هـای کوچـک پـرورش داد. بزهـا زودتـر از گاو بـه مرحلـه تولیـد شـیر مـی رسـند، در واقـع وقتـی بزغالـه بـه وزنـی در حـدود 35 کیلو گرم رسـید مـی توانـد بـارور شـود کـه چنانچـه بزغالـه هـا خـوب تغذیه شــوند در ســن 12-10 ماهگــی بــه ایــن وزن مــی رســند. بــا توجــه بــه اینکــه دوره ی آبســتنی در بــز 5 مــاه اســت، بزهـا در سـنی در حـدود 17-15 ماهگـی از بـدو تولـد، مـی تواننـد شـیر تولیـد کننـد و تـا حـدود 10 مـاه نیـز بـه تولید خـود ادامـه دهنـد. در یـک گـزارش تحلیلـی، درآمـد حاصل از یــک موسســه پــرورش بــز، شــامل 64 درصــد گوشــت، 21 درصـد شـیر، 10 درصـد کـود و 5 درصـد الیـاف اسـت. تمـام ایـن ویژگـی هـای منحصر بـه فـرد در بـز و محصوالت متنـوع آن –کـه در ادامـه توضیـح داده خواهـد شـد- باعـث شـده اسـت کـه، پـرورش آن در دنیـا در حـال توسـعه باشـد، بطـوری کـه امـروزه نبایـد تصـور کـرد که پـرورش بزهـا فقط محـدود بـه کشـورهای توسـعه نیافتـه، رعیـت هـا یـا افـراد عالقـه منـد اسـت بلکـه تنهـا در آمریکا صدهـا بـزداری وجود دارد کـه هریـک 500 تـا 900 بـز نگهـداری مـی کننـد.

شـیر بـز
شیر بز
شـیر بـز خـواص تغذیـهای فراوانـی دارد. از جملـه خـواص مفیـد آن عبارتنـد از: تحریـک سیسـتم آنتیاکسـیدانی بدن، تســریع دفــع فرآوردههــای زایــد حاصــل از واکنشهــای شـیمیایی در بـدن، کاهـش رونـد پیـری و مفیـد بـرای افراد مبتـال بـه بیمـاری اسـکیزوفرنی (نوعـی بیمـاری عصبـی) و … اشـاره کـرد. مــواد معدنــی چــون کلســیم، فســفر، منیزیــم، آهــن، روی و مــس بــا قابلیــت جــذب بــاال و نیــز ویتامینهــای گــروه B و ویتامینهــای A بــه مقادیــر کافــی در شــیر بــز یافـت میشـوند. شـیر بـز پـس از گاو و گاومیـش بیشـترین میـزان تولیـد را دارد و سـالیانه بیـش از 6 میلیارد و ششـصد میلیـون لیتـر شـیر بـز در سراسـر جهـان تولیـد مـی شـود. یـک بـز مـاده از نژادهـای پـر شـیر، روزانـه بـه طور متوسـط 8/3 لیتـر شـیر مـی دهـد.


بهبود التهاب
یکــی از اصلــی تریــن خــواص شــیر بــز بهبــود التهــاب اسـت. بـه همیـن دلیـل افـرادی کـه مبتـال بـه التهـاب روده هسـتند، مـی تواننـد بـه جـای شـیر گاو، از شـیر بـز مصرف کننـد. یکـی دیگـر از خـواص شـیر بـز این اسـت کـه حاوی میـزان زیـادی الیگوسـاکارید اسـت. در واقـع الیگوسـاکارید ایـن شـیر شـباهت زیـادی به شـیر مـادر دارد. ایـن ترکیبات بــدون ایــن کــه هضــم شــده باشــند وارد رودهی بــزرگ میشــوند و ماننــد پربیوتیکهــا عمــل میکننــد و فلــور باکتریایــی بیمــاری زا را از بیــن میبرنــد.


زیست فراهمی (Bioavailability)
یکــی دیگــر از خــواص شــیر بــز ایــن اســت کــه در مقایســه بــا شــیر گاو، بــه شــیر انســان شــبیه تــر اســت. شـیر بـز دارای ترکیبـات شـیمیایی خاصـی اسـت کـه ماننـد ترکیبـات موجـود در شـیر انسـان بـوده و از همیـن رو هضـم و جــذب آن در بــدن انســان آســان تــر اســت.


چربی کم شـیر بـز گزینـه خوبـی بـرای افـرادی اسـت کـه بـه دنبال کاهـش وزن هسـتند. شـیر بـز دارای چربـی کمتـری اسـت امـا در عیـن حـال دارای مقادیـر باالیـی از پروتئیـن و آمینـو اسـید هـای ضـروری اسـت کـه در شـیر گاو نیـز یافـت مـی شـوند. بایـد بگوییـم کـه اصلیتریـن تفـاوت بیـن شـیر گاو و شــیر بــز در نــوع چربــی موجــود در ایــن شــیرها اســت. شـیر بـز بافـت کامـ ًال یکنواختـی دارد و برخـالف شـیر گاو کـه قطـرات چربـی تمایـل زیـادی بـه جـدا شـدن و آمـدن بـه سـطح را دارنـد، قطعـات چربـی شـیر بـز کوچکترنـد و معلــق در شــیر باقــی میماننــد.


غنی از اسید های چرب

شــیر گاو دارای 17 درصــد اســیدهای چــرب اســت امــا میــزان اســیدهای چــرب موجــود در شــیر بــز حــدود 35 درصــد مــی باشــد کــه ایــن موضــوع نشــانگر مغــذی تــر بـودن شـیر بـز اسـت. همچنیـن شـیر بـز حـاوی اسـیدهای چـرب ضـروری (لینولئیک و آراشـیدونیک) بیشـتری از شـیر گاو میباشــد. ایــن اســیدهای چــرب بــه خانــوادهی امــگا ۶ هـا تعلـق دارنـد. ایـن اسـیدهای چـرب حـاوی یـک منبـع انــرژی ســریع اســت کــه در عیــن حــال بــه صــورت بافــت چربـی ماننـد ذخیـره نمیشـود. در واقـع، حـدود 50 درصـد از افــرادی کــه بــه الکتــوز موجــود در شــیر گاو حســاس هسـتند، قـادر بـه هضـم راحـت تـر شـیر بـز، بـه خصـوص نـوع خـام آن، مـی باشـند.


غنی از کلسیم
بسـیاری از افـراد فکـر مـی کننـد بـرای جـذب کلسـیم و جلوگیـری از آسـیب بـه اسـتخوان هـا مـی بایسـت شـیر گاو مصـرف کننـد، امـا شـیر بـز دارای کلسـیم زیـاد و آمینـو اســیدی بــه نــام تریپتوفــان اســت و بــرای جــذب کلســیم بسـیار مناسـب اسـت.


ضد مخاط
مصـرف شـیر گاو موجـب ایجـاد آلـرژی و مخـاط بیـش از حـد مـی شـود امـا مصـرف شـیر بـز چنیـن مشــکالتی را بــه وجــود نمــی آورد. شـیر گاو دارای چربـی زیـادی اسـت و بـه همیـن دلیـل موجـب افزایـش تجمـع مخـاط می گــردد. عــالوه بــر ایــن، گلبــول هــای چربــی در شــیر بــز یک-نهــم گلبــول هــای چربــی موجــود در شــیر گاو هسـتند و بـه همیـن دلیـل موجـب ایجـاد سـوزش در روده نمـی شـوند.


حاوی سموم کمتر
اکثــرًا شــیر گاو حــاوی هورمــون هــای رشــد گاوی، بــه خصــوص هورمــون افزایــش تولیــد غیــر طبیعــی شــیر گاو مـی باشـد، امـا شـیر بـز فاقـد چنیـن هورمـون هایی اسـت. بنابرایــن شــیر بــز نــه تنهــا مغــذی تــر اســت، بلکــه دارای سـموم کمتـری نیـز مـی باشـد.


افزایش سیستم ایمنی بدن
یکـی از مهمتریـن وظایـف سیسـتم ایمنـی بـدن محافظت در برابـر میکـروب هـای بیمـاریزا اسـت. شـیر بـز با داشـتن ترکیبـات مفیـدش بـه تقویـت قـدرت ایمنـی کمـک مـی کنـد. یکـی از ایـن ترکیبـات مفیـد الیگوسـاکاریدها هسـتند کــه بعنــوان کربوهیــدرات غیــر قابــل هضــم بــوده و نقــش فیبــر غذایــی را دارنــد. ایــن ترکیــب مفیــد در شــیر مــادر بهانـدازه 5 تـا 8 گـرم در لیتـر یافـت مـی شـود. اگرچـه ایـن ترکیــب در شــیر بــز 20 برابــر کمتــر از شــیر مــادر اســت، امـا در مقایسـه بـا شـیر گاو بهانـدازه 10 برابـر بیشـتر اسـت. الیگوســاکاریدها لولــه گوارشــی را در برابــر میکــروب هــای بیماریـزا محافظـت کـرده و رشـد باکتریهـای مفیـد سـاکن در روده را افزایـش مـی دهنـد. همچنیـن ایـن ترکیبات رشـد بافـت روده نـوزادان را ارتقـا داده و در ترمیـم زخـم نیـز نقـش دارنــد. نشــان داده شــده کــه الیگوســاکاریدهای موجــود در شــیر بــز اثــرات ضدالتهابــی داشــته و قابــل توصیــه بــرای بیمــاران بــا ناراحتیهــای التهابــی روده هســتند.
شــیر بــز دارای مـاده معدنـی بسـیار مهمـی بـه نـام سـلنیوم اسـت که در تقویـت سیسـتم ایمنـی بـدن و حفظ عملکـرد صحیح آن نقـش اساسـی دارد.


مفید برای کم خونی
مطالعـات گوناگـون نشـان داده اسـت کـه شـیر بـز توانایی سـوخت و سـاز آهـن و مـس را، بـه خصـوص در افـراد مبتـال بـه مشـکالت گوارشـی و جـذب، افزایـش مـی دهـد.
مصـرف شـیر بـز بـرای افـرادی کـه دچـار کـم خونـی ناشـی از فقـر آهـن هسـتند بسـیار خـوب اسـت زیـرا باعـث میشـود کـه خاصیــت مغــذی آهــن بیشــتر شــده و گلبولهــای قرمــز خـون دوبـاره سـاخته شـوند. ایـن نـوع شـیر تداخـل بیـن کلســیم و آهــن را بــه حداقــل میرســاند.


مفید برای شیرخواران
بــرای نــوزادان بــاالی یــک ســال کــه امــکان تغذیــه بــا شـیر مـادر برایشـان وجـود نـدارد، شـیر بـز در مقایسـه بـا شـیر گاو انتخـاب مناسـب تـری اسـت. شـیر بز بدلیـل هضم و جـذب راحـت پروتئیـن هـای تشـکیل دهنـده آن، چربـی هـای بـا کیفیـت بـاال و نیـز قابلیـت هضـم و جـذب راحـت، جـذب بیشـتر مـواد معدنـی چـون کلسـیم، منیزیـم، مـس و آهــن مفیدتــر تلقــی مــی شــود. نــوزادان بــالای یکســال کـه بـه شـیر گاو آلـرژی یـا عـدم تحمـل دارنـد، شـیر بـز بــا داشــتن اجــزای قابــل هضــم تــر و آلــرژی زایــی کمتــر، جایگزیـن بهتـری اسـت.
نشـان داده شـده کـه شـیر تـازه بز، در شـکل گیـری سیسـتم ایمنـی و سیسـتم عصبـی نـوزاد و نیـز در تنظیـم تعـادل انـرژی نـوزادان نقـش ایفـا مـی کنـد. اثرات محافظتی در برابر بیماری های قلبی-عروقی یکـی از علـت هـای اصلـی مـرگ در دنیـا از جملـه ایـران، بیمــاری هــای قلبــی– عروقــی اســت. در کنــار عوامــل دارویـی و تغییـرات شـیوه زندگـی، نـوع تغذیـه نیـز یکـی از مهمتریـن روش هـای پیشـگیری و درمـان آن محسـوب مـی شـود.
شـیر بـز از طریـق کاهـش چربـی هـای خونـی، اثـرات آنتیاکســیدانی و دفــع مــواد زایــد، پیشــگیری از چاقــی و دیابـت نـوع دو (کـه هـر دوی ایـن بیمـاری هـا، فاکتورهـای خطـر قـوی بـرای بـروز ایـن بیمـاری محسـوب مـی شـوند) و نیــز پیشــگیری از تشــکیل لختــه خونــی، غذایــی مفیــد بـرای افـراد مبتـال بـه بیمـاری هـای قلبـی عروقـی اسـت. ایـن غـذای مفیـد، از طریـق غیـر فعـال کـردن واکنشهـای منجـر شـونده بـه تشـکیل عوامـل خطـرزا، از ایـن بیماریهـا پیشـگیری مـی کنـد.


کاهش کلسترول خون
آمارهــا نشــان داده انــد کــه هــر 1 درصــد افزایــش در غلظـت کلسـترول سـرمی، بـا افزایـش 3-2 درصـد در خطـر بیمـاری هـای قلبی-عروقـی همـراه اسـت. شـیر بـز بـه دلیل دارا بـودن ترکیبـات کاهـش دهنده کلسـترول خـون، کاهنده قــوی چربــی هــای خونــی بــه خصــوص کلســترول خــون اسـت. محتـوای کلسـترول آن پاییـن بـوده و از طرفـی حاوی چربیهایـی اسـت کـه تولیـد کلسـترول را در بـدن کاهـش مـی دهنـد و ضمنـً ترشـح و دفـع آن را از بـدن افزایـش داده و نیـز جـذب کلسـترول را از محیـط روده کاهـش مـی دهند. همچنیـن خاصیـت کاهندگـی کلسـترول مربـوط به شـیر بز را بـه محتـوای بـالای آنتیاکسـیدانی آن نسـبت مـی دهنـد کـه منجـر بـه افزایـش بیشـتر دفـع کلسـترول مـی گـردد.
بسیار مغذی


در طــب درمــان بــه روش هــای طبیعــی از بــز بــه عنــوان یــک حیـوان بـا سـدیم بیواُرگانیـک یـاد مـی شـود.

در ایـن علـم، بزهـا نشـانه قـدرت، انعطـاف پذیـری و نشـاط هسـتند. گاوها در ایـن علـم جـزء حیوانـات کلسـیم دار بـوده و نشـانه ثبـات و سـنگینی هسـتند. سـدیم بیواُرگانیـک یـک عنصـر مهـم بـرای متحـرک و نـرم نگـه داشـتن مفاصل اسـت. از گذشـته هــای دور از شــیر بــز بــرای تغذیــه و بازســازی سیســتم عصبــی بیــش از حــد کار کــرده اســتفاده کــرده انــد. شــیر بـز غنـی از انـواع مـواد مغـذی اسـت. یـک فنجـان شـیر بـز، 35 درصــد از نیــاز روزانــه فــرد بــه کلســیم و 20 درصــد از نیـاز روزانـه فـرد بـه ریبوفالویـن را تأمیـن مـی کنـد. عـالوه بـر کلسـیم و ریبوفالویـن، شـیر بـز غنـی از فسـفر، ویتامیـن B12 ،پروتئیـن و پتاسـیم اسـت. در واقـع گاندی پـس از دوره هـای طوالنـی اعتصـاب غـذا، توانسـت بـا مصـرف شـیر بـز خــام، دوبــاره ســالمت خــود را بــه دســت آورد.


سایر نکات
● شــیر بــز در مقایســه بــا شــیر گاو الکتــوز کمتــری دارد امــا در عیــن حــال خیلــی راحتتــر از ایــن شــیر جــذب میشـود. بـه همیـن دلیـل بـرای افـرادی کـه بـه ایـن قنـد شــیر حساســیت داشــته و نمیتواننــد آنرا تحمــل کننــد بسـیار مفیـد اسـت و ایـن افـراد میتواننـد بـا خیـال راحـت از شـیر بـز اسـتفاده کننـد.
● شــیر بــز حــاوی میــزان قابــل توجهــی روی یــا همــان زینــک و ســلنیوم میباشــد. ایــن ریــز مغذیهــا بــرای پیشــگیری از بیماریهــای آســیب رســان بــه مغــز مثــل آلزایمــر مفیــد هســتند.
● همچنیـن بهتـر اسـت کـه بدانیـد شـیر بـز منبـع خوبـی از پروتئیـن بـا کیفیـت اسـت. در هـر لیـوان شـیر بـز حـدود 7/8 گــرم پروتئیــن وجــود دارد و هــر لیــوان شــیر گاو 1/8 گـرم پروتئیـن دارد.
● ایــن شــیر منبــع خــوب پتاســیم اســت و ایــن مــادهی معدنــی تأثیــر مفیــدی در حفــظ تعــادل فشــار خــون دارد. هـر لیـوان شـیر بـز حـاوی 7/498 میلیگـرم پتاسـیم اسـت و ایـن مقـدار 2/14 درصـد از نیـاز روزانـه مـا بـه ایـن مـادهی معدنــی را تأمیــن میکنــد.
● از نـژاد هـای مهـم شـیری بـز مـی تـوان بـه نژادهـای: ســانن، توگــن بــورگ، نوبیــان و آلپــی اشــاره کــرد.

نشریه دنیای دام و طیور-سال هفتم- شماره دهم
حمیدرضا حسین | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

با ما همراه باشید: دامیار ۲۴

نویسنده: حمیدرضا حسین

لینک کوتاه: zaya.io/sheep4

باعث افتخار است که همراهی چون شما داریم. امیدواریم بتوانیم اندکی در پیشرفتتان سهیم باشیم.
با تشکر دامیار ۲۴

دام سبک بز، دامپروری، شیر بز شــیر بــز در مقایســه بــا شــیر گاو الکتــوز کمتــری دارد امــا در عیــن حــال خیلــی راحتتــر از ایــن شــیر جــذب میشـود. بـه همیـن دلیـل بـرای افـرادی کـه بـه ایـن قنـد شــیر حساســیت داشــته و نمیتواننــد آنرا تحمــل کننــد بسـیار مفیـد اسـت و ایـن افـراد میتواننـد بـا خیـال راحـت از شـیر بـز اسـتفاده کننـد. شــیر بــز در مقایســه بــا شــیر گاو الکتــوز کمتــری دارد امــا در عیــن حــال خیلــی راحتتــر از ایــن شــیر جــذب میشـود. بـه همیـن دلیـل بـرای افـرادی کـه بـه ایـن قنـد شــیر حساســیت داشــته و نمیتواننــد آنرا تحمــل کننــد بسـیار مفیـد اسـت و ایـن افـراد میتواننـد بـا خیـال راحـت از شـیر بـز اسـتفاده کننـد. دام سبک بز، دامپروری، شیر بز شــیر بــز در مقایســه بــا شــیر گاو الکتــوز کمتــری دارد امــا در عیــن حــال خیلــی راحتتــر از ایــن شــیر جــذب میشـود. بـه همیـن دلیـل بـرای افـرادی کـه بـه ایـن قنـد شــیر حساســیت داشــته و نمیتواننــد آنرا تحمــل کننــد بسـیار مفیـد اسـت و ایـن افـراد میتواننـد بـا خیـال راحـت از شـیر بـز اسـتفاده کننـد. شــیر بــز در مقایســه بــا شــیر گاو الکتــوز کمتــری دارد امــا در عیــن حــال خیلــی راحتتــر از ایــن شــیر جــذب میشـود. بـه همیـن دلیـل بـرای افـرادی کـه بـه ایـن قنـد شــیر حساســیت داشــته و نمیتواننــد آنرا تحمــل کننــد بسـیار مفیـد اسـت و ایـن افـراد میتواننـد بـا خیـال راحـت از شـیر بـز اسـتفاده کننـد.

اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در email
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در print
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

برچسب های پست

بیشتر بخوانیم

بیشتر بخوانیم

چه خبر؟

چه خبر؟

مصرف گوشت ۵۰درصد کاهش یافت

مصرف گوشت ۵۰درصد کاهش یافت

رییس شورای تامین کنندگان دام کشور گفت: با کاهش تقاضا از سوی پر مصرف‌ها، میزان مصرف گوشت قرمز نسبت به مدت مشابه سال قبل ۵۰درصد کاهش یافته است.

توقف خام فروشي نهاده‌هاي دامي

توقف خام فروشي نهاده‌هاي دامي

خبرگزاری آریا- رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان آذربایجان شرقی گفت: مدیریت توزیع نهاده های دامی نیاز به برنامه ریزی دارد و کارگروه نظارتی وظیفه برنامه ریزی آن را بر عهده دارد.

تماس با ما

آگهی خاصی را میخواهید ثبت کنید؟ در هنگام مرور صفحات متوجه مشکل خاصی شدید؟ انتقاد یا پیشنهادی دارید؟

از طریق فرم مقایل با ما در میان بگذارید.

منتظر شنیدن صدای شما هستیم.